21 april 2009 klokken 20:00

2009 GENERALFORSAMLING

Dagsorden

Ordinær generalforsamling 2009

Referat

Referat af generalforsamling i Dansk Vokal Forening Tirsdag d. 21. April kl.20:00 Rytmisk Centers Afdeling K.U.B.A., Øster Farimagsgade 16 B opg. F 2100 København Ø Fremmødte -for bestyrelsen: Jeanette Høyby, Pia Trøjgaard, Ulla Munch Haagensen, Lili Winkel, Malene Bichel. -øvrige medlemmer: Hanne Siboni, Dorte Hyldstrup 1.Velkommen. Valg af dirigent samt referent. Formand Pia Trøjgaard bød velkommen Som dirigent valgtes Jeanette Høyby Som referent valgtes Malene Bichel 2. Formandens årsberetning v/ Pia Trøjgaard: Dansk Vokal Forenings bestyrelsesår har i punktform drejet sig om følgende: • Oktober Medlemsaften med Margrethe Enevold om børnestemmer • Oktober Formanden deltog i EVTA´s årsmøde i Stockholm • December Medlemsaften med John Gutmann og sang og støtte-teknik • Januar Formanden besøgte Viden Center For Unge Stemmer i Herning. • Februar Bestyrelses Arbejdsdag med skoleleder og pædagogisk konsulent Christina Hostrup (Risskov skole, Århus) og pædagogisk konsulent Stine Clasen (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Århus) • Marts-April planlægning af Kommende medlems arrangementer 28. Maj Debat arrangement om Sangens År,- Hvordan kommer vi videre? Med bl.a. DR´s Torben Steno (Kulturkontoret). På Rytmisk Konservatorium 6 .juni “Stemmen på Hospital” Vi besøger Frans Römerlings afdeling på Køge Hospital • Hele året: Anvendelse af de i fællesskab med European Voice Teachers Assocoation bevilgede midler fra Eu´s Leonardo da Vinci pulje for Livslang Læring. Det har været et godt år for bestyrelses arbejdet i Dansk Vokal Forening. 20. august fik vi holdt en -grundet sygdom- noget forsinket generalforsamling, hvor valgt til bestyrelsen blev Lili Vinkel og Malene Bichel der begge har bidraget aktivt til bestyrelses arbejdet samt medlems-aftener. Margrethe Enevold lavede i oktober en festlig og meget inspirerende aften for os, om børnestemmer. Alle skulle deltage aktivt og min oplevelse var, at mange gik revitaliserede ud af døren og virkelig fik noget med hjem.Ulla Munch arrangerede denne medlemsaften. Mange tak for det. I Oktober deltog jeg i EVTA´s årsmøde i Stockholm. Det store emne var; anvendelsen af de søgte og bevilgede Eu midler. P.g.a. Tidnød enedes man om at omprioritere, således at midlerne anvendes til • European Pedagogy Week 2009 April i Stockholm • ICVT 2009 Juli i Paris • European Pedagogy Week 2010 Marts i Marlborough John Gutman lavede i december en spændende aften om et lang livs erfaringer med støttefunktion og sangstemmer. Gennemgik og delte sine erfaringer og sin indsamlede viden med os. Ulla Munch stod ligeledes for denne aften, Tak igen. I Januar besøgte jeg Videns Center For Unge Stemmer (VUS) og fik knyttet en fin kontakt på dette -omend lidt korte- møde. Mit håb er at samarbejdet kan bringe os viden og erfaring og der eksisterer en mulighed for at samarbejde. I februar mødtes bestyrelsen igen i det nye år og afholdt i fællesskab en arbejdsdag under kyndig ledelse af de pædagogiske konsulenter Christina Hostrup og Stine Clasen, begge tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Århus. Vi ønskede at motivere os selv og gennem samarbejde at dele visioner og formulere nye mål for bestyrelses arbejdet. Vi brugte det meste af en lørdag og fik gennem Stine og Christina´s kyndigt styrede samtale, indlært nogle nye gode arbejds-værktøjer, der stimulerede os til at formulere nogle nye arbejdsmål. Helt konkret formulerede vi: Vi ønsker at mærke medlemmerne. Senere har jeg hørt at værktøjerne også bliver brugt i udvalgs-arbejde og det glæder mig meget. Som eksempel vil jeg hér fortælle om Spiral samtale: Spiralsamtale En spiralsamtale kører i runder med et emne. En person vælges til at åbne og lukke samtalen. Deltagerne får ordet efter tur, og man har mulighed for at sige pas. Man må ikke bryde ind i runderne, og man kan kun tage beslutninger på egne vegne. Man aftaler en tidsramme for spiralsamtalen for hvert emne. Alle emner kan indgå i en spiralsamtale. Samtalen kan ikke styres i indhold. Den kan sættes i gang, og den kan afsluttes, men enhver kan sige dét om emnet, som han ønsker. Man kan lade sig inspirere af de foregående. Læs evt. Mere om Christina og Stines arbejde hér: http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=45429 I marts og april har vi arbejdet med kommende medlemsarrangementer: • 28. Maj Debat arrangement om Sangens År,- Hvordan kommer vi videre? DR´s Torben Steno (Kulturkontoret) styrer slaget gang. Afholdes på Rytmisk Konservatorium VI har i bestyrelsen ivrigt debatteret hvilken betydning og effekt Sangens År har haft, og har derfor arrangeret en debataften om den fælles sang i fremtidsperspektiv. Aftenen vil være fællessangsoplevelser under ledelse af Mette Møller Jørgensen fra Vartov, præsentation af nykomponerede fællessange af Sussi Hyldgaard og Peter Navarro og debat og ideudveksling i mindre grupper ved cafeborde. Lili Winkel og Malene Bichel arrangerer og vi glæder os til at deltage. Aftenen er arrangeret i samarbejde med Carsten Mørch-Bentzen, der arrangerer forskellige debatarrangementer på kulturområdet støttet af 10-procents-puljen under Kultur- og Fritidsforvatningen i Københavns Kommune. • 6 .juni “Stemmen på Hospital” Vi besøger Frans Römerlings afdeling på Køge Hospital Vi er flere gange blevet opfordret til at gentage arrangementet afholdt for et par år siden. Derfor kan vi forhåbentlig glæde mange med at Frans Römerling igen har indvilliget i, at tage os med ind i sin hverdag på Køge Hsopital. Jeanette Højby står for arrangementet og vi glæder os til at deltage. Sidst men ikke mindst kan vi glæde alle gamle som nye medlemmer med budskabet om at vi i 2008 fik bevilget midler fra EU´s Leonardo da Vinci pulje for livslang Læring i form af mobiliteter. Vi havde i fællesskab med alle andre medlemslande af European Voice Teachers Association søgt disse midler, og 7 landes ansøgninger blev imødekommet. Se bilag: http://82.103.130.105/bilag1.pdf bilag 1 http://82.103.130.105/bilag2.pdf bilag 2 http://82.103.130.105/bilag3.pdf bilag 3 Derfor kan vi i bestyrelsen meddele af vi hér april har sendt John Guttmann og én af hans elever til Stockholm for at deltage i • European Pedagogy Week. Sangpædagoger og elever fra hele eurpo samarbejder i en uge om emnet svenske sange og deler erfaringer med hinanden. Arrangeres af Svenska sång-och talpedagogförbundet ( SSTPF internationalt kendt som Voice Teachers Of Sweden VOTS) John vil til efteråret afholde en medlems aften og fortælle om sine erfaringer herfra. Til sommer i juli måned deltager følgende medlemmer af Dansk Vokal Forening i • International Congress for Voice Teachers i Paris arrangeres af Association Française des Professeurs de Chant (AFPC). Brian Stenger Poulsen , Århus Helga Halkjær Laursen, Århus Hanna Hjort, Gentofte Dorte Hyldstrup, Slangerup Læs mere hér www.icvt2009.com Disse fantastiske 4 vil indsamle viden og dokumentation for hvad der rør sig i Eurpa i øjeblikket, og i samarbejde med bestyrelsen afholde en medlemsaften til efteråret. Sidste arrangement hvotil mdlerne kan anvendes afholdes i Marlborough England og arrangeres af Association of Teachers of Singing (AOTOS). Vi har stadig deltagelse i støbeskeen og modtager gerne henvendelser fra interesserede. Nært foretående er midtvejsraapprten til Eu, men vi er – Jeannette Højby og jeg - fulde af fortrøstning, da vi har en tæt kontakt til Iben Böhling Wiedt på det danske Eu kontor Cirius. Cirius afholdt allerede i oktober, startseminar for organisationer der havde modtager midler, så man kunne blive klædt på til at deltage. Forestående er også yderligere ansøgninger om støtte til ændring og forbedringer af vores hjemmeside, der trænger til et nyt look, og bestyrelsen er i gang med at overveje indhold, samt overveje hvem der skal tage sig af formen. Alt i alt et dejligt frodigt arbejdsår for Dansk Vokal Forening. Vi sporer en lille men støt medlemsfremgang og er glade for at kunne meddelle at vi menere at foreningen trives i bedste velgående. Tak til bestyrelsen for deltagelse i alle møder afholdt i år. --------------- Formandens beretning blev godkendt med klapsalver. 3+4. Forslag til vedtægts-ændringer og afstemning om disse Generalforsamlingen vedtog enstemmigt flg. vedtægtsændringer (A, B og C): A) § 6 lyder i gældende vedtægter: §6 Foreningens ledelse Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen repræsenterende branchen så bredt som muligt.Heraf er 3 valgt for 1 år ad gangen og 4 valgt for to år af gangen Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt udpeger bestyrelsesmedlemmer eller foreningsmedlemmer til diverse råd og udvalg. Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, 1 kritisk revisor, hvoraf 1 bestyrelsessuppleant og den kritiske revisor er på valg hvert andet år. Ændringsforslag: §6 Foreningens ledelse Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen repræsenterende branchen så bredt som muligt. Heraf er 3 valgt i lige år for 2 år ad gangen og 2 valgt i ulige år for to år af gangen . Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt udpeger bestyrelsesmedlemmer eller foreningsmedlemmer til diverse råd og udvalg. Generalforsamlingen vælger såvidt muligt 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Desuden vælges 1 kritisk revisor som er på valg hvert andet år. B) § 9 lyder i gældende vedtægter: §9 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes ordinært en gang årligt med 6 ugers skriftlig varsel og efterfølgende udsendelse af dagsorden, regnskab og budget 2 uger før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt , eller når mindst 15% af foreningens medlemmer indsender begæring om dette. Vedtægtsændringer afgøres skriftligt og med 2/3 majoritet af de tilstedeværende på generalforsamlingen. Øvrige spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag: §9 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes ordinært en gang årligt med 6 ugers skriftlig varsel og efterfølgende udsendelse af dagsorden, regnskab og budget 2 uger før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt , eller når mindst 15% af foreningens medlemmer indsender begæring om dette. Vedtægtsændringer afgøres skriftligt og med 2/3 majoritet af de tilstedeværende på generalforsamlingen. Øvrige spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. C) § 10 lyder i gældende vedtægter: §10 Foreningens økonomi Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab og beretning fra det sidst forløbne regnskabsår skal fremlægges og godkendes på den ordinære generalforsamling. Regnskab og budget skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Ændringsforslag: §10 Foreningens økonomi Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab og beretning fra det sidst forløbne regnskabsår skal fremlægges og godkendes på den ordinære generalforsamling.Regnskab og budget udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen 2 uger før generalforsamlingen. 5+6. Fremlæggelse af regnskab og budget v/ Ulla Munch Haagensen. Ulla Munch Haagensen fremlagde budget og regnskab, som godkendtes uden bemærkninger. Det fremgik herunder, at der i stigende grad bruges penge til at nurse medlemmerne, og at bestyrelsen overvejer at tilbyde excell kurser eller lignende til bestyrelsesmedlemmerne. 7.Valg til bestyrelsen. På valg er formand Pia Trøjgaard og kasserer Ulla Munch der begge genopstiller. Begge opstillede blev genvalgt med applaus. 8. Fastsættelse af kontingent. 200 er foreslået af kassereren Forslaget blev vedtaget. Der blev foreslået af flere at sætte prisen op næste år, evt. differentiere mellem studerende og uddannede. 9.Evt. Der blev talt om hvordan medlemsskaren egentlig ser ud. Pia Trøjgård har lavet overblik over hvem der er medlem og hvilken uddannelsesbaggrund de har. Tilsyneladende er sangere overrepræsenteret i forhold til logopæder og andre, men der var enighed om, at de fleste logopæder muligvis får netværksbehov dækket i de logopædiske foreninger. Foreningen vil dog holde fast i at være en forening for alle stemmeinteresserede. Det blev oplyst at tidligere bestyrelsesmedlem Inge Brink varetager foreningens interesser i ”Stemmens dag” der også er organiseret som en forening. Referent: Malene Bichel