2019 Generalforsamling

Vokalforeningens Generalforsamling afholdtes:

Dato: 16/4 - 2019

Sted: Metronomen, Frederiksberg

Til stede var: Malene Bichel, Lone Degn, Anne-Marie Kozeluh, Liva Andersson og Christine Schøtt.

Generalforsamlingen, der var varslet i tide og derved erklæret gyldig afholdtes ifølge udsendte dagsorden:

1: Velkomst

Malene Bichel, forkvinde, bød dejligt velkommen.

2: Ordstyrer Anne-Marie. Referent Christine.

Begge vælges enstemmigt. Ordstyreren takker for valget og erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt

og hermed for åben.

3: Bestyrelsens beretning: Malene fremlagde foreningens aktiviteter i det forgangne år, set fra forkvindens

vinkel. (I rundsendte dagsorden kaldtes dette punkt "Bestyrelsens beretning" men svarer til det, man

normalt ved generalforsamlinger vil titulere "Formandens beretning".

Det var en levende oplæsning og den fulde og fyldestgørende beretning ligger i Dropboxen (se i øvrigt

nedenfor, hvor den er kopieret ind). Beretningen godkendtes enstemmigt med klapsalver.

4: Fremlæggelse af regnskabet for 2018 samt budgettet for 2019: Anne-Marie, indeværende bestyrelses

ene kasserer gennemgik både regnskab og budget og begge dele findes i Dropbox (se i øvrigt nedenfor,

hvor regnskabet er kopieret ind). Begge godkendtes enstemmigt med klapsalver.

Der herskede lidt usikkerhed omkring nogle regnskabstermer, der ønskedes klarhed over. Det var

udtrykkene: "Aktiver" og "Egenkapital".

Ifølge: https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/egenkapital er 'Egenkapitalen'

(...) selskabets aktiver, fratrukket alle forpligtigelser, det vil sige hensættelser og gæld. Egenkapitalen (...)

bliver opgjort hvert år i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. Der udarbejdes en såkaldt

egenkapitalopgørelse.

Vi forstod det således i Vokalforeningens sammenhæng: Aktiver er overbegreb til egenkapital. Det sidste er

til gengæld det (forhåbentlige plus), der overføres til næste sæson.

Anne-Marie sammenholdt 2018's realudgifter med 2019's budgetteringer, der indeholdt et par besluttede

justeringer og et par buffer-kroner til mulige tiltag o.a..

Herunder er der sat penge af til eventuelle altererede udgifter til :

Lokaleleje

Rejseudgifter

forplejning

Hjemmeside

Kontingenter

5: Valg til bestyrelsen: Næste års bestyrelse, som skal bestå af fem medlemmer, konstituerede sig ifølge

vedtægterne således (og som varslet):

Malene Bichel (ikke på valg): Forkvinde.

Lise Birgitte Krogh Mathiessen (ikke på valg): Kasserer

Anne-Marie Kozelouh (modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt): Kasserer

Christine Schøtt (Ikke på valg): Menigt medlem.

Liva Andersson (tidl. suppleant, stiller op til bestyrelsen og vælges enstemmigt): Menigt medlem.

Ulla Britt Simonsen (stiller op til bestyrelsen og vælges enstemmigt): Suppleant. Velkommen til Ulla Britt!

Lone Degn (ønsker ikke genvalg): Træder ud af bestyrelsen. Et stort tak, Lone, for spændende og væsentligt

samarbejde. Og held og lykke med dit job, der nu forhåbentlig kan få det mere uforstyrret fokus, som du

ønsker.

6. Eventuelt: Der var ikke ved mødets start indkommet særlige indslag.

Men vi havde konstruktive udvekslinger om bl.a. hvilke segmenter, vi gerne vil nå. Hvilke nyuddannede skal

tilbydes ½ års gratis kontingent. Christine skal ifølge tidligere aftale fra et bestyrelsesmøde i foråret starte

en tråd i bestyrelsesgruppen på Facebook, hvor vi sammen brainstormer mulige medlemsfordele, altså

hvem kunne foreningen tage kontakt til og lave samarbejdsaftaler med. Der var enighed om, at det skal

være fagligt relevant.

Referentens afsluttende kommentar:

Generalforsamlingen blev afviklet i generel god og munter stemning. Den skulle have været efterfulgt af en

faglig konference med xxxx, der havde generalforsamling i tilstødende lokaler, men pga. administrative

teknikaliteter, var xxxx blevet bortlovet til et koncertarrangement. Der er ikke umiddelbart udsigt til at

oplæggene vil blive afholdt senere.

Ref.: Christine Schøtt, Amagerbro 27/5-2019

-------------------------------------------------------------------------------

Ad 3: Bestyrelsens/forkvindens beretning:

Metronomen, Frederiksberg

________________________________________________________________________________

Formandsberetning ved Malene Bichel

Kære Medlemmer af Dansk Vokalforening

Foreningens formål siger: Foreningen er en ...”brancheforening for personer, der beskæftiger sig

professionelt med den menneskelige stemme, at oplyse og indsamle information om forskning og udvikling

indenfor branchens område, deltage i internationale samarbejder samt at stimulere dialogen og

samarbejdet mellem branchens faggrupper. Dette sker gennem afholdelse af faglige møder, kurser,

seminarer samt udveksling af erfaringer.”

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig således: Malene Bichel, formand; Anne Marie Kozeluh og Lise Birgitte

Mathiessen, kasserer; Christine Schøtt og Lone Degn menige bestyrelsesmedlemmer; Liva Andersson,

suppleant. Desuden uddelegerede vi flg. ansvarsområder:

International kontakt, EVTA kontakt: Dynamisk

Stemmens Dag: Anne Marie Kozeluh, Malene Bichel

Hjemmeside: Malene Bichel

Foreningen som netværk

Dansk Vokalforening er en landsdækkende forening, og vi bestræber os på at blive bedre og bedre til at

leve op til denne rolle. I 2018 har vi haft et enkelt arrangement i Jylland og ellers har det foregået i

København

Samarbejdet med Sangens hus er et af de tiltag, der gavner det landsdækkende netværk. Her har Malene

og Anne Marie deltaget i Advisory Boardet og Malene i styregruppen og arbejdsgruppen omkring et

landsdækkende videnscenter.

Malene og Anne Marie deltog Sangens hus konferencen i Hindsgavl i 2018 og Anne Marie igen i 2019.

Hjemmeside, Facebookside mm.

Et andet område, der peger i landsdækkende retning er den netbaserede kommunikation. Vi er pt. i gang

med at flytte over på en simplere og mere hjemmelavet hjemmesideløsning, da mere og mere

kommunikation foregår via mere dynamiske sociale netværk. Denne opgave vil Malene og Lise Birgitte tage

nogle skridt med i sommeren/efteråret.

På Facebooksiden og i Facebookgruppen kan alle interesserede, uanset medlemskab af foreningen deltage i

debat og vidensdeling. Hele bestyrelsen er administratorer på denne side og aktive medlemmer kan også

blive administratorer, hvis de ønsker det, så de kan reklamere for egne ting.

Vi reklamerer også her med vore arrangementer.

Stemmens Dag

Foreningens engagement i Stemmens dag er et af de tiltag, som både er landsdækkende i Danmark og

samtidig at internationalt. Foreningen har pr. tradition været involveret i planlægning og afholdelse af

fejringen af den internationale stemmedag ved ”Stemmens Dag i Rundetårn”.

Stemmens Dag har foregået hvert andet år siden 2006 og en gennemgående initiativgruppe med

repræsentanter fra alle dele af stemmeverdenen arbejder frivilligt med fundraising, planlægning og

afvikling. I 2018 har vi således været medarrangører af dette arrangement, som blev afholdt 8/4 og siden

har vi været med i planlægningen af Stemmens Dag 2020.

Medlemsarrangementer

Medlemsarrangementerne ser vi i bestyrelsen som en af vore primære aktiviteter, da det at mødes og

udveksle viden, undren, tanker og praktiske arbejdsformer er et centralt element i at have en levende

forening.

I 2018 har arrangementerne været:

15/1: Stemme og Identitet med Lise Birgitte Matthiassen.

30/1, og 31/1 Stemmen på Rejse med Katrine Faber og Malene Bichel i henholdsvis Metronomen på

Frederiksberg og i økokollektivet i Hjortshøj ved Århus.

16/4 Stemmer i globalt perspektiv 1. Metronomen, Frederiksberg

8/9 Stemmepædagogisk laboratorium Københavns Musikskole

28/10 Psykoterapi i sanglokalet. V. Christine Schøtt. Københavns Musikskole

25/11 Hane Siboni giver smagsprøve på sit arbejde og rundvisning i arbejdsfællesskabet på Teaterøen.

I 2019 har vi haft:

2/2 Samtalesalon om øvning. M. Oplæg ved Lisbeth Holdt Jørgensen om ”at øve sig eller ikke øve

sig…”Faciliteret af Lone Degn og Lise Birgitte

18/6 : Om Kol- kor. Mette Kaasgaard holder oplæg om sin forskning om KOL-kor på Musik in the Brain.

Københavns Musikskole

Arrangementer har været åbne for alle og med entre på 50 kr. for ikke-medlemmer.

På tegnebrættet er:

I efteråret: Fonation i rør

Medlemsarrangement: Fremtidsværksted.

Internationalt samarbejde

Som bekendt er Dansk Vokalforening medlem af den Europæiske paraplyorganisation, EVTA (European

Voice Teachers Association), som igen er en del af den verdensomspændende forening ICVT. Malene deltog

2018 som oplægsholder i Eurovox i Haag og ved samme lejlighed i EVTAs årlige generalforsamling.

Til efteråret deltager Anne Marie og Liva i årets generalforsamling i Polen i september, hvor der samtidig er

Jevop festival.

Internationalt er der i år Pevoc i København, hvor der har været rabatordning for EVTA-medlemmer, og

hvor flere medlemmer deltager, og hvor EVTA står for en masterclass og en rundbordssamtale. Også

Stemmens Dag har en fremvisning på Pevoc.

Bestyrelsesarbejdet har været præget af stor gejst og vi er glade for at have budt Christine og Liva ind i

bestyrelsen, da de begge har mange gode tanker og allerede har bidraget med initiativer og praktiske tiltag

Vi er i gang med at finde ud af at bruge hinanden så givtigt som muligt indenfor det vilkår at være en frivillig

forening.

Vi vil gerne blive bedre til at få flere medlemmer og at få flere medlemmer til at føle ejerskab for

foreningen og både være med til at tage initiativer og til at følge de initiativer andre tager.

Vi vil skrue op for promoveringen af den internationale tilknytning, da det element ser ud til at være noget

der er stigende interesse for

Christine står for et initiativ med at finde foreninger, som det kunne give mening at samarbejde med om

medlemsfordele

Vi vil i næste sæson forsøge at lave nogle arrangementer hvor vi i højere grad kan involvere medlemmerne i

foreningens mere langsigtede meningskabelse.

Inden sommerferien, vil vi tilbyde nyuddannede sangere, musikdidaktikere, retorikere og logopæder et

halvt års gratis medlemskab, og vi har aftale om at give et par medlemskaber som sponsorat til RUS-dagene

på logopædstudiet i Odense til august.

Vi glæder os til at se både kendte og nye ansigter og høre kendte og nye stemmer i alle roller næste år,

hvor medlemsarrangementer fortsat vil være et højt prioriteret område i bestyrelsesarbejdet. Vi er åbne

for, hvis det viser sig oplagt, også at lave medlemsarrangementer med lidt større budget og også med

udenlandske oplægsholdere, ved samarbejde med andre foreninger og fundraising.

Og hvis man som medlem selv får fundraiset til et arrangement, skal man naturligvis endelig bruge

foreningen som kanal for promovering og synliggørelse. Et andet indsatsområde er at være klar til de mere

spontane ideer der kan komme fra medlemmer rundt i landet.

Tak

Alt i alt ser vi tilbage på et rart og sundt arbejdsår for Dansk Vokal Forening. Vi har konkret og praktisk

kontakt med en del samarbejdsparter i ind- og udland.

Bestyrelsen sender en varm tak til Lone for hendes arbejde i Dansk Vokalforenings Bestyrelse.

Der er en række andre mennesker der skal have en tak: Tak til medlemmer i hele landet, som gør

fagområdet synligt med deres daglige virke og ekstraordinære initiativer. Tak til oplægsholdere og

deltagere på medlemsaftnerne. Tak til støtter på Facebook, og til dem der opdager, det vi har overset. Tak

til folk som har modtaget og videresendt pr for vore arrangementer. Tak til de steder vi har brugt lokaler.

Tak til samarbejdsparter i EVTA, Stemmens dag,, Sangens Hus, Anne Rosing instituttet, Pia Scharling,

Københavns Musikskole, Metropol. Tak til hele den siddende bestyrelse. Tak til deltagerne på denne

generalforsamling, for at deltage og for at lytte til dette indlæg.

Vi glæder os til et nyt år i Dansk Vokalforening!