5 maj 2010 klokken 20:00

2010 GENERALFORSAMLING

Dagsorden

1.Velkommen 2.Godkendelse af dagsorden 3.Valg af dirigent 4.Valg af referent 5.Formandens beretning v/Pia Trøjgaard 6.Fremlæggelse af regnskab og budget 7.Godkendelse af regnskab og budget 8.Valg til bestyrelse: På valg er kasserer Ulla Munch, Lili Winkel, Jeanette Højby og Malene Bichel. Jeanette og Malene genopstiller 9.Fastsættelse af kontigent 10.Evt.

Referat

Dansk Vokalforening Generalforsamling 5/5 2010

1.Jeanette Højby bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Hun fortale samtidig at foreningens formand Pia Trøjgaard var sygemeldt og at Jeanette derfor ville læse formandens beretning op under pkt.5. 2.Dagsorden godkendt 3.Dirigent, Jeanette Højby 4.Referent, Ulla Munch 5.Jeanette Højby læste formandens beretning op: Kære medlemmer Vi har haft et rigt og ret varieret forenings år i Dansk Vokal Forening. Det skyldes ikke mindst en stor indsats fra foreningens bestyrelse, så jeg vil til en start gerne personligt takke, Malene Bichel, Ulla Munch, Lili Winkel og Jeanette Højby og sige ”Godt løftet, De damer!” Jeg har på vegne af bestyrelsen et lille håb, om at vores arbejde må være til inspiration for kolleger udi det ganske land. I hvert fald ser det nu endelig ud som om, at der er grøde i Århus. Vores medlem Charlotte Hansen, som jeg talte en del med på Stemmens Dag, er i gang med at tage initiativ til, at lave et inspirationsmøde til efteråret, i Århus. Årets aktiviteter: Juni Lige inden sommerferie 2009, nærmere bestemt d. 6. juni, arrangerede Jeanette Højby en medlemsdag på Køge Hospital. Der var fint fremmøde og vi fik fin feedback på arrangementet. Flere mente ligefrem, at det burde vi gøre jævnligt, men jeg hér minder om, at alle stiller frivilligt op, så det er der desværre ikke mulighed for. Juli ICVT/Eurovox i Paris I juli blev 4 medlemmer sendt til International Congress for Voice Teachers (ICVT) med deltagelse af ca. 300 mennesker fra 36 nationer. Det lyder umiddelbart af meget, men faktisk var der en del, der meldte fra, og årsagen menes at være finanskrisen. Franske AFPC var værter, og oplevelsen var, at forholdsvis få mennesker virkelig kæmpede for, at få det hele til at lykkes. De 4 deltagere var Dorte Hyldstrup og Hanna Hiort fra København samt Helga Halkær Laursen og Brian Stenger Poulsen fra Århus. Programmet var rigt varieret, omend europæiskklassisk sangtradition, som forventet, var rigeligt repræsenteret. Alle rejste beriget hjem og inden sommer vil man kunne læse de 4´s artikler på hjemmesiden. Jeg deltog på foreningens vegne i congressen business møder, dels i ICVT´s møde, hvor man blev enige om, at hvert land -på sigt- i forhold til organisationens størrelse, hjælper ICVT over krisen og dækker evt. underskud, så vidt muligt. Dels i European Voice Teacher Associations møde, hvor man bl.a. ivrigt diskuterede afholdelsen af European Vocal Pedagogy Week i Marlborough England.( netop afholdt i Marts 2010.) Desuden planlægger man at afholde flere Vocal Pedagogy Week,s og vi vil selvfølgelig forsøge at bidrage, men foreningen oppebærer i øjeblikket ikke de nødvendige menneskelige ressourcer for deltagelse i endnu en runde ansøgning om Eu-Partnerskab. Af indlysende grunde havde man valgt, dennegang, at slå ICVT sammen med den europæiske pendant Eurovox, så alle ikke sku rejse til 2 kongresser i europa med få måneders mellemrum. Næste International Congress for Voive Teachers bliver i Brisbane i 2013. Næste Eurovox bliver i 2012. September Efter sommerferien blev der afholdt medlemsarrangementer i København d.22. September og d.24. September, hvor deltagerne fortalte om deres oplevelser af og ved deltagelse i kongressen. Dorte Hyldstrup og hanna Hiort fortalt i Københvn, og Helga Halkær og jeg, fortalte i Århus, da Brian S. Poulsen desværre fik forfald. November I november skød man arbejdet for Stemmens Dag 2010 i gang, og Jeg selv og senere, Malene Bichel deltog på foreningens vegne i genstartningen af denne forenings fine arbejde. 2010 Marts I marts blev der afholdt et forenings arrangement med musikentolog Eva Fock og Malene Bichel, der i fællesskab fortalte om, hvordan flerkulturel sangundervisning åbner øjnene og ørerne for en anden og måske dybere eller bredere forståelse for sang og musikalske strukturer. Malene Bichel stod for dette arrangement. Senere i marts deltog -udpeget af bestyrelsen- Nana Fagerberg og Bente Zaber med hver deres elev, i Eurpoean Vocal Pedagogy Week, Vi arbejder stadig på, at afrapportere i fællesskab. Følg med på hjemmesiden, vi arbejder på et arrangement senere på året. Sanglærere og deres elever fra 14 nationer i Europa, deltog og bidrog til en spændende uge, hvor hovedformålet var, at diskutere og udveksle pædagogiske værktøjer og metoder. April Sidst men ikke mindst deltog Dansk Vokal forening i arrangementet Stemmens Dag igen -for 3. gang – i Runde Tårn, søndag d.11. April. Dagen bød på mange fine workshops med sang, tale og vi lærte nye ord som ”ekspremer”. Ja, hér må Google´s!! Desuden havde alle de deltagene foreninger hver deres stande, hvor man kunne undersøge sin sang og tale stemme på alskens måder. Fremmødet var pænt, og dagen blev flot afsluttet med arrangementet Dirigentens Værksted, hvor Lea Thorlann og Frans Rasmussen talte om bl.a. rytmisk og nærvær som nogle dirigentens vigtigste arbejdsredskaber. Derudover har bestyrelsen, året igennem, arbejdet på, at rejse penge til en opdatering af hjemmesiden. Desværre, so far, uden held. Men vi giver ikke op og vil arbejde videre på at nå dette mål. Fremtidige arrangementer....Vil du sige lidt om det Jeanette? Slutteligen vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke de 2 medlemme der udtræder af bestyrelses arbejdet: Lili Winkel, tak fordi du igen tog en tørn i bestyrelses arbejdet i Dansk Vokal Forening. Vi har haft megen glæde af din store erfaring fra andet bestyrelses-arbejde. Dit nærvær, dit engagement,din hjælpsomhed og skarpe øje har været os til ufattelig gavn og glæde og vil blive savnet. Ulla Munch Haagensen, du kastede dig fra første færd ind i bestyrelses arbejdet og arrangerede flux 2 flotte medlemsaftener om Bel Canto og om Aldring af stemmer, begge med John Gutmann som kyndig foredragssholder. Tak for dit engagement og god humør. Vi har sat pris på, og vil savne, dine evner som kasserer. Du har styret foreningens økonomi med godt engagement, ro og orden, og ikke mindst været en god sparringspartner omkring Eu-partnerskabs projekterne. Således var årets gang i Vokalforening og jeg takker for ordet. Mvh Pia Trøjgaard Formand i Dansk Vokal Forening 6.Kasserer Ulla Munch fremlagde foreningens regnskab og budget. Der er god balance mellem foreningens indtægter og udgifter. Det selvstændige Leonardo regnskab afsluttes i august, formentlig uden problemer, da foreningen har haft 12 mobiliteter af sted på kursus i Europa i løbet af de sidste to år. 7.Regnskab og budget godkendt 8.Valg til bestyrelsen: Der var en 1årig post og tre 2 årige poster der skulle besættes, samt der skulle findes en suppleant. Malene Bichel, Jeanette Højby og Dorthe Hylstrup blev alle valgt for 2 år, Nana Fagerberg for 1 år og Tine Olsen som suppleant. 9.Fastsættelse af kontingent: Kontingentet er fra 2011 forhøjet til 250 kr og der blev vedtaget, at studerende kan melde sig ind for 150 kr om året, ved at fremvise studiekort. 10.Evt. Ingen punkter. Emdrup 10/5 Ulla Munch