26 feb. 2014 klokken 19:00

2014 GENERALFORSAMLING

Dagsorden

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Vokalforening - og præsentation af visualiseringsmateriale v. Ulla Munch

Dansk Vokalforening afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 26. februar kl. 19.00-20.00 2014 i Beboerhusets Cafe i Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads, Halmtorvet.

Dagsorden 1. Velkomst. 2. Valg af referent og ordstyrer 3. Bestyrelsens beretning v. Malene Bichel, formand 4. Fremlæggelse af regnskab 2013 og budget 2014, v. Dorte Hyldstrup, kasserer regnskabet kan ses her og budgettet kan ses her 5. Valg til bestyrelsen

Kl. 20.00 - 21.30 I forlængelse af generalforsamlingen vil Ulla Munch præsentere sin visualiserings-cd, som er et bud på at arbejde med performance-tryghed. Se mere her og tilmeld dig på Facebook her

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for to årige perioder, samt evt. en eller to suppleanter, som vælges for et år af gangen. På valg er i år Malene Bichel, Dorte Hyldstrup og Charlotte Thorsen. Dorte Hyldstrup og Charlotte Thorsen ønsker ikke genvalg. Gitte Degn Calstrup ønsker at udtræde af bestyrelsen før hendes valgperiode udløber. Øvrigt siddende medlem er Sara Boesen. Anna Kruse og Nana Fagerberg vil gerne stille op - men kun som suppleanter, så flere kandidatforslag er meget velkomne. Henvend dig gerne til Malene Bichel for spørgsmål om bestyrelsesarbejdet

Generalforsamlingen er for medlemmer af foreningen, men alle er velkomne fra kl. 20.00 til temaoplægget.

Mange hilsner på bestyrelsens vegne Malene Bichel, formand

Referat

Generalforsamling Dansk Vokal forening Onsdag den 26 februar

Nærværende: Malene Bichel, Anna Kruse, Dorte Hyldsturp, Anne-Marie Kozeluh, Ulla Munch

1.Velkomst. Ordstyrer Malene B og Referent Anna K

2.Årsberetning 2014 ved Malene B- godkendt (se nedenfor) Efterfølgende snak om hvordan vi kan knytte mere kontakt til uddannelsesinstitutionerne, hvor stemmen er et arbejdsredskab. Forslag om at sætte plakater op fx FOF og lign.

3.Regnskab 2014 ved Dorte H godkendes efter mindre lille rettelse. Gave og tak til Dorte for 4 gode år. Dorte ønsker ikke fortsætte som kasserer og vi taler om at ev. også skifte bank når der alligevel skal lidt papir arbejde i gang. Fra Danske Bank til Merkur bank.

4.Valg til bestyrelsen. Sara B bliver siddende og Malene vil gerne blive siddende. Nye bestyrelses medlemmer: Katrine Faber, Mette Kaasgaard, Anne-Marie Kozeluh og suppleanter Anna Kruse ogNana Fagerberg

5.Ulla Munch holder oplæg om sin måde at bruge visualisering i forbindelse med sangprøver eller konkurrencer hvor man bliver bedømt sammen med flere andre.

Kære Medlemmer af dansk Vokalforening.

Foreningens formål siger: Foreningen er en ...”brancheforening for personer, der beskæftiger sig professionelt med den menneskelige stemme, at oplyse og indsamle information om forskning og udvikling indenfor branchens område, deltage i internationale samarbejder samt at stimulere dialogen og samarbejdet mellem branchens faggrupper. Dette sker gennem afholdelse af faglige møder, kurser, seminarer samt udveksling af erfaringer.” I forhold til dette formål har Dansk Vokalforening haft et udmærket foreningsår. Konstituering: Bestyrelsen startede på sit første møde med en runde omkring forventninger til bestyrelsesarbejdet og til vore egne roller i bestyrelsen og konstituerede os på baggrund heraf således: Malene Bichel, formand Dorte Hyldstrup, kasserer Gitte Degn Calstrup, Sara Boesen og Charlotte Thorsen menige bestyrelsesmedlemmer Nana Fagerberg, suppleant Desuden uddelegerede vi flg ansvarsområder: International kontakt, EVTA kontakt: Nana Fagerberg/Malene Bichel Stemmens Dag: Malene Bichel. Repræsentantskab for Rytmisk Center. Gitte Degn Calstrup Hjemmeside Dorte Hyldstrup og Malene Bichel Desværre meldte både Gitte og Charlotte sig ud af bestyrelsesarbejdet allerede før sommerferien, -hvorfor bestyrelsen har kørt med lav bemanding det meste af dette år. Heldigvis har Rikke Bjerring og Anna Kruse deltaget uformelt i bestyrelsesarbejdet i denne periode og Nana Fagerberg har fra sin suppleantplads gjort et stort arbejde med den internationale kontakt.

Foreningen som netværk: Dansk Vokalforening er en landsdækkende forening og vi bestræber os på at blive bedre og bedre til at leve op til denne rolle. Der er stadig overvægt af arrangementer i København, og der er flest bestyrelsesmedlemmer i Københavnsområdet, men vi er opmærksomme på dette og er åbne for initiativer der kunne ændre dette billede. Malene deltog 31/1 i konference om Sangens Hus og d. 5/2 i konferencen Sacre, om kunstens rolle i samfundsudviklingen, som begge pegede udover København og gav nye netværkskontakter. Et indsatsområde som vi i indeværende år ikke har haft overskud til og som derfor overføres til kommende år er kontakten til uddannelsesinstitutionerne. Derfor vil vi opprioritere offensive tiltag mod studerende og undervisere på disse institutioner. Hjemmeside, Facebookside mm Et af de områder der peger i landsdækkende retning er den netbaserede kommunikation. På foreningens hjemmeside kan medlemmer oprette events og andre opslag og man kan lave n profil med foto og linke sine events til Facebook events. På Facebooksiden og i Facebookgruppen kan alle interesserede, uanset medlemsskab af foreningen deltage i debat og vidensdeling. Hele bestyrelsen er administratorer på denne side. Vi reklamerer også her med vore arrangementer. Malene Bichel har stået for den daglige webmastering og vedligeholdelse af Facebookgrupper og -sider. Dorte Hyldstrup står for kommunikation omkring kontingent og medlemskab.

Stemmens dag


Foreningens engagement i Stemmens dag er et af de tiltag, hvor det lykkes at arbejde både landsdækkende i Danmark og samtidig at arbejde internationalt. Foreningen har pr. tradition været involveret i planlægning og afholdelse af fejringen af den internationale stemmedag ved ”Stemmens Dag i Rundetårn”. Stemmens Dag har foregået hvert andet år siden 2006 og en gennemgående initiativgruppe med repræsentanter fra alle dele af stemmeverdenen arbejder frivilligt med fundraising, planlægning og afvikling. I 2013 har der ikke været arrangement i Rundetårn, men til gengæld er det internationale samarbejde om World Voice Day intensiveret og effektiviseret. Den Danske Stemmens Dag initiativgruppe valgte selv at arrangere en stemmetemaaften i Blågårds Kirke, men der var tilmelding af mange forskellige tiltag i hele landet. Pressen fulgte flere initiativer og der var indslag på bl. A. Berlingske.dk, DR Kulturnyt og Optakt.dk om vigtigheden af opmærksomhed på stemmen. I Vokalforeningens ser vi frem til at vore medlemmer og samarbejdspartnere næste år har endnu flere og endnu bedre ideer til initiativer på World Voice Day og at vi har gavn af et nu opbygget kommunikationsnetværk. Stemmens Dag i Rundetårn 2014 er næsten planlagt og man kan følge med i forberedelser og opvarmning i daglige opdateringer på Facebooksiden.

Medlemsarrangementer:


Medlemsarrangementerne har vi i bestyrelsen set som en af vore primære aktiviteter, da det at mødes og udveksle viden, undren, tanker og praktiske arbejdsformer er et centralt element i at have en levende forening. Medlemsarrangementerne i dette foreningsår har været:

Efter sidste generalforsamling: Inge Brink Hansen præsenterede sine undersøgelser og delte sine erfaringer om at arbejde med voksne, som synger falsk. 8/9: medlemsdag om rehabilitering Stine Løvind Thorsen, Helga Westmark, Anna Kruse og Christine Schøtt gav hver deres bud på arbejdet med rehabilitering af stemmer, Dorte Hyldstrup sørgede for at vi fik sunget noget sammen og at vi fik kage og Sara Boesen og Lili Winkel sørgede for kaffe og praktisk hjælp.

Tirsdag d. 5/11 på Verdenskulturcentret på Nørrebro fortalte Helle Henning om sin bog, ”Det’ det det handler om” og demonstrerede dens metoder og sange.

Korte arrangementer har været åbne for alle, og med entre på 30 kr for ikke medlemmer, mens vidensdelingsdagen var udelukkende for medlemmer

Vi har desuden aftaler i gang om medlemsarrangement med Bo Huniche med besøg i hans klinik og et par temadage om ”stemme og yoga” og om ”Stammen” samt et arrangement hvor et af de nye sangkraftcentere, Roskilde Synger vil fortælle om deres strategi og deres erfaringer. Vi oplever stigende interesse for videndeling og stor villighed fra medlemmer til at bidrage med oplæg, aktiviteter og en hjælpende hånd, så vi glæder os til at se både kendte og nye ansigter og høre kendte og nye stemmer i alle roller næste år, hvor medlemsarrangementer fortsat vil være et højt prioriteret område i bestyrelsesarbejdet. Et af bestyrelsens indsatsområder er stadig at forsøge at lave medlemsarrangementer med lidt større budget og også med udenlandske oplægsholdere, ved at opprioritere langtidsplanlægning, samarbejde med andre foreninger og fundraising. Og hvis man som medlem selv får fundraiset til et arrangement, skal man naturligvis endelig bruge foreningen som kanal for promovering og synliggørelse. Et andet indsatsområde er at være klar til de mere spontane ideer der kan komme fra medlemmer rundt i landet.

Internationalt samarbejde: Som bekendt er Dansk Vokalforening medlem af den Europæiske paraplyorganisation, EVTA (European Voice Teachers Association), som igen er en del af den verdensompændende forening ICVT I dagene 20/9-22/9 var Dansk Vokalforening vært for EVTAs årsmøde. Vi lånte lokaler på Københavns Musikskole til lejligheden, og takket være en gruppe medlemmers – især Nana Fagerbergs store indsats, blev det en meget stor succes, som vi har fået fine tilbagemeldinger på fra udlandet. EVTA holder Konference PEVOC (Pan-European Voice Conference) hvert 2. År. I 2013 foregik det I Prag 21.-24. august ICVT holder konference hver 4. år, og i 2013 foregik det 10-14 juli i Brisbane, Australia Foreningen vil gerne støtte medlemmer i deltagelse i de internationale kurser og konferencer. Det vil vi gøre dels ved økonomiske tilskud i det omfang det er muligt (vi giver tilskud til deltagelsesgebyr) samt ved at hjælpe deltagere til at finde rejsefæller, overnatningsmuligheder i netværket mv. Desuden støtter vi naturligvis at man ved hjemkomsten får lejlighed til at dele sine erfaringer i og igennem foreningen. Tak Alt i alt ser vi tilbage på et rart og sundt arbejdsår for Dansk Vokal Forening. Vi har konkret og praktisk kontakt med flere og flere medlemmer og flere samarbejdsparter i ind- og udland og foreningen synes på den måde at trives. Dette kommer ikke af den blå luft - og ingenting. Derfor er der en række mennesker der skal have en tak: Tak til medlemmer i hele landet, som gør fagområdet synligt med deres daglige virke og ekstraordinære initiativer. Tak til oplægsholdere og deltagere på medlemsaftnerne Tak til brugere af hjemmesiden og til støtter på Facebook, og til dem der opdager det vi har overset. Tak til folk som har modtaget og videresendt pr for vore arrangementer tak til de steder vi har brugt lokaler Tak til samarbejdsparter i EVTA, Gong, Stemmens dag, Rytmisk Center, Sangens Hus

Tak til hele den siddende bestyrelse. Særlig tak til Dorte Hyldstrup som nu træder ud af bestyrelsesarbejdet og som har gjort et stort arbejde som kasserer. Og til Nana Fagerberg, som har gjort et stort arbejde som international kontakt. Særligt i forbindelse med vort værtsskab i september. Bestyrelsesarbejdet har som sagt været præget af frafald, men også af at vi har prioriteret at være nærværende, ærlige og konstruktive over for hinandens måde at gribe opgaven og kommunikationen an på. Desuden har det uddelegerede praktiske arbejde med medlemsarrangementer, internationalt rådsarbejde og regnskab båret præg af stor ansvarlighed fra de som stod med opgaverne og stor tillid fra resten. Tak til deltagerne på denne generalforsamling, for at deltage og for at lytte til dette indlæg.

Malene Bichel, Formand