4 maj 2016 klokken 19:30

GENERALFORSAMLING 2016

Dagsorden

Dagsorden

  1. Velkomst.

  2. Valg af referent og ordstyrer

  3. Bestyrelsens beretning v. Malene Bichel, formand

  4. Fremlæggelse af regnskab 2015 og budget 2016 v. Anne Marie Kozeluh og Lise Birgitte Matthiessen, regnskabet kan ses her og budgettet kan ses her

  5. Valg til bestyrelsen Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for to årige perioder, samt evt. en eller to suppleanter, som vælges for et år af gangen.

På valg er i år Malene Bichel, Mette Kaasgaard og Katrine Faber. Desuden ønsker Sara Boesen at udtræde af bestyrelsen før tid. Øvrigt siddende medlem er Anne Marie Kozeluh. Katrine Faber og Malene Bichel er villige til genvalg, mens Mette Kaasgaard ikke ønsker genvalg.

Lise Birgitte Matthiassen og Lone Degn er foreslået at gå ind i bestyrelsen og modtager gerne valg.

Flere kandidatforslag er naturligvis velkomne og hvis flere har lyst til at være suppleanter er der altid brug for det, -og vi inddrager alle der gerne vil inddrages i både arbejde og indflydelse. Nuværende suppleant er Anna Kruse

Referat

Referat for generalforsamling Dansk Vokalforening. 4.5 .2016

Tilstede: Malene Bichel, Anne-Marie Kozeluh, Lise Birgitte Mathiassen , Katrine

Faber, Ulla Munch og Lone Degn.

Ulla Munch: Ordstyrer

Formandsberetning ved Malene Bichel:

Kære Medlemmer af Dansk Vokalforening

Foreningens formål siger: Foreningen er en ...”brancheforening for personer, der

beskæftiger sig professionelt med den menneskelige stemme, at oplyse og

indsamle information om forskning og udvikling indenfor branchens område,

deltage i internationale samarbejder samt at stimulere dialogen og samarbejdet

mellem branchens faggrupper. Dette sker gennem afholdelse af faglige møder,

kurser, seminarer samt udveksling af erfaringer.” I forhold til dette formål har

Dansk Vokalforening haft et udmærket foreningsår.

Konstituering:

Bestyrelsen startede på sit første møde med en runde omkring forventninger til

bestyrelsesarbejdet og til vore egne roller i bestyrelsen og konstituerede sig på

baggrund heraf således: Malene Bichel, formand Anne Marie Kozeluh, kasserer

Sara Boesen, Katrine Faber og Mette Kaasgaard menige bestyrelsesmedlemmer,

og Anna Kruse, suppleant.

Desuden uddelegerede vi flg ansvarsområder:

International kontakt, EVTA kontakt: Dynamisk,

Stemmens Dag: Anne Marie Kozeluh, Malene Bichel,

Hjemmeside: Malene Bichel

Århusfokus: Katrine Faber

Kontakt til uddannelser/Åalborg: Mette Kaasgård

Da Mette meget hurtigt indså at hun ikke havde overskud til at deltage, på grund

af studier og sygdom, var vi så heldige at først Lise Birgitte Mathiessen og senere

Lone Degn begyndte at deltage frivilligt i bestyrelsesarbejdet. Stor tak for dette.

Lise har været en kæmpe hjælp i kassererarbejdet og både hun og Lone har

bidraget meget omkring Stemmens Dag og forårets aktiviteter

Foreningen som netværk: Dansk Vokalforening er en landsdækkende forening

og vi bestræber os på at blive bedre og bedre til at leve op til denne rolle. Vi er

rigtig godt i gag med at åbne op og Katrine Faber har stået for en spændende

medlemsdag om elektronisk leg med stemmen i Århus, som forhåbentligt bliver

starten på en ny tradition der.

Samarbejdet med Sangens hus er et af de tiltag, der gavner det landsdækkende

netværk. Her har Malene plads i Advisory Boardet og i styregruppen og

arbejdsgruppen omkring et landsdækkende videnscenter og vil også blive

involveret i tiltag der vedrører sang i læreruddannelsen. Både, Anne Marie, Lise

Birgitte og Malene repræsenterede vokalforeningen ved årets Sangens Hus

konference på Fyn i Januar 2016 .

Hjemmeside, Facebookside mm:

Et andet område, der peger i landsdækkende retning er den netbaserede

kommunikation. På foreningens hjemmeside kan medlemmer oprette events og

andre opslag og man kan lave en profil med foto og linke sine events til

Facebook events.

På Facebooksiden og i Facebookgruppen kan alle interesserede, uanset

medlemsskab af foreningen deltage i debat og vidensdeling. Hele bestyrelsen er

administratorer på denne side. Vi reklamerer også her med vore arrangementer.

Stemmens Dag

Foreningens engagement i Stemmens dag er et af de tiltag, hvor det lykkes at

arbejde både landsdækkende i Danmark og samtidig at arbejde internationalt.

Foreningen har pr. tradition været involveret i planlægning og afholdelse af

fejringen af den internationale stemmedag ved ”Stemmens Dag i Rundetårn”.

Stemmens Dag har foregået hvert andet år siden 2006 og en gennemgående

initiativgruppe med repræsentanter fra alle dele af stemmeverdenen arbejder

frivilligt med fundraising, planlægning og afvikling.

I 2015 har vi således været med i planlægningen af Stemmens Dag 2016.

Medlemsarrangementer:

Medlemsarrangementerne ser vi i bestyrelsen som en af vore primære

aktiviteter, da det at mødes og udveksle viden, undren, tanker og praktiske

arbejdsformer er et centralt element i at have en levende forening.

Medlemsarrangementerne i dette foreningsår har været:

Leg elektronisk med stemmen (Amager)

Stemmepædagogisk Laboratorium, AFUK

Overtonesang: Skye Løfvander, AFUK,

Og så har vi måttet aflyse et julearrangement på grund af for få tilmeldinger.

Leg elektronisk med stemmen (Århus)

Medlemsdag i Anne Rosing Instituttet

På tegnebrættet er:

Nini Julia Bang: Embodied Voice

Flere stemmepædagogiske eksperimentarier, -også i Århus

Birgitte Warberg: Stemme og healing

Erfaringsdeling fra internationale projekter (Grønland, Iran/Egypten) m.

Katrine Faber og Malene Bichel

Vejrtrækning set fra forskellige vinkler (osteopati, sangmetoder, yoga, ……)

Marie Bergmann, når hun er i byen alligevel.

De korte arrangementer har været åbne for alle, og med entre på 30 kr for ikke

medlemmer, mens medlemsaftenen hos Anne Rosing var udelukkende for

medlemmer

Vi oplever stigende interesse for vidensdeling og stor villighed fra medlemmer

til at bidrage med oplæg, aktiviteter og en hjælpende hånd, så vi glæder os til at

se både kendte og nye ansigter og høre kendte og nye stemmer i alle roller

næste år, hvor medlemsarrangementer fortsat vil være et højt prioriteret

område i bestyrelsesarbejdet.

Vi er åbne for når det viser sig oplagt også at lave medlemsarrangementer med

lidt større budget og også med udenlandske oplægsholdere, ved, samarbejde

med andre foreninger og fundraising. Og hvis man som medlem selv får

fundraiset til et arrangement, skal man naturligvis endelig bruge foreningen som

kanal for promovering og synliggørelse. Et andet indsatsområde er at være klar

til de mere spontane ideer der kan komme fra medlemmer rundt i landet.

Internationalt samarbejde:

Som bekendt er Dansk Vokalforening medlem af den Europæiske

paraplyorganisation, EVTA (European Voice Teachers Association), som igen er

en del af den verdensomspændende forening ICVT. EVTA har holdt

generalforsamling i juni i Riga, hvor Anne Marie Kozeluh og Malene Bichel deltog

for foreningen,. På konferencen holdt både Malene, Nana Fagerberg og Sophie

Ziedoy oplæg.

Foreningen vil gerne støtte medlemmer i deltagelse i de internationale kurser og

konferencer. Det vil vi gøre ved at hjælpe deltagere til at finde rejsefæller,

overnatningsmuligheder i netværket mv.

Desuden støtter vi naturligvis at man ved hjemkomsten får lejlighed til at dele

sine erfaringer i og igennem foreningen.

Tak

Alt i alt ser vi tilbage på et rart og sundt arbejdsår for Dansk Vokal Forening. Vi

har konkret og praktisk kontakt med flere og flere medlemmer og flere

samarbejdsparter i ind- og udland og foreningen synes på den måde at trives.

Dette kommer ikke af den blå luft - og ingenting. Derfor er der en række

mennesker der skal have en tak: Tak til medlemmer i hele landet, som gør

fagområdet synligt med deres daglige virke og ekstraordinære initiativer. Tak til

oplægsholdere og deltagere på medlemsaftnerne Tak til brugere af hjemmesiden

og til støtter på Facebook, og til dem der opdager det vi har overset. Tak til folk

som har modtaget og videresendt pr for vore arrangementer tak til de steder vi

har brugt lokaler Tak til samarbejdsparter i EVTA, Gong, Stemmens dag, Rytmisk

Center, Sangens Hus, Anne Rosing instituttet, AFUK.

Tak til hele den siddende bestyrelse samt Lise og Lone som er hoppet med. Tak

især til Sara Boesen, der nu træder ud af bestyrelsen. Du har bidraget med en

rigtig skøn, blød varm og ærlig tone i koret, og vi håber at du stadig vil være i

feltet på medlemsdagene.

Bestyrelsesarbejdet har som sagt været præget af frafald, men også af at vi har

prioriteret at være nærværende, ærlige og konstruktive over for hinandens

måde at gribe opgaven og kommunikationen an på. Desuden har det

uddelegerede praktiske arbejde båret præg af ansvarlighed fra de som stod med

opgaverne og stor tillid fra resten. Tak til deltagerne på denne

generalforsamling, for at deltage og for at lytte til dette indlæg.

Malene Bichel, Formand

Beretningen blev godkendt med smil og klap.

Fremlæggelse af regnskab ved Anne-Marie og Lise. Regnskab godkendt med smil

og klap.

Se regnskabet her:

https://www.dropbox.com/s/7gfnv4w75mpd5wa/udgifter%20og%20indt%C3

%A6gter%202016.xlsx?dl=0

Valg til bestyrelse.

Valgt til bestyrelsen blev Malene Bichel ( 2 år ), Anne-Marie Kozeluh ( 1 år ),

Lise Birgitte Mathiassen (2 år ) , Katrine Faber ( 2 år ) og Lone Degn ( 1 år ).

Velkommen til Lone, som nyt medlem !

Vi ser frem til en ny periode !

Referant: Katrine Faber