21 marts 2011 klokken 19:00

2011 GENERALFORSAMLING

Dagsorden

Ordinær Generalforsamling i Dansk Vokal Forening 2011 Afholdtes 21. marts i Beboerhusets Café, Onkel Danny´s Plads, Halmtorvet,

Referat

Velkomst Formand Malene Bichel bød alle fremmødte medlemmer velkommen. Valg af referent og ordstyrer Ordstyrer : Nana Fagerberg og referent : Jeanette Højby Bestyrelsens beretning v. Malene Bichel, Formand Kære Medlemmer af dansk Vokalforening. Dansk Vokalforening har haft et frugtbart og sundt foreningsår. Sidste år var der meget fokus på den internationale aktivitet, i samarbejde med vores moderorganisation EVTA som følge af de bevilgede midler fra Eu´s Leonardo da Vinci pulje for Livslang Læring (se sidste års referat). I år har vi nydt godt af det forøgede overblik over det internationale stemmemiljø og disse etablerede internationale kontakter Konstituering: Bestyrelsen startede på sit første møde med en åben runde omkring forventninger til bestyrelsen og til vore egne roller i bestyrelsen og konstituerede os på baggrund heraf således: Malene Bichel, formand Dorte Hyldstrup, kasserer Jeanette Højby næstformand Pia Trøjgaard og Nana Fagerberg. International kontakt, EVTA kontakt Pia Trøjgaard: opdatering af hjemmesid Tina Simpria Olsen, suppleant. Foreningen som landsdækkende netværk: Dansk Vokalforening er en landsdækkende forening og vi bestræber os på at blive bedre og bedre til at leve op til denne rolle. Derfor har vi i flere omgange forsøgt at opmuntre medlemmer i alle dele af landet til at tage initiativer i form af medlemsarrangementer o.l., som vi i bestyrelsen vi bakke op og promovere. I de sidste to år har vores medlemsarrangementer foregået i Århus , Odense, Køge og København. Der er stadig overvægt af arrangementer i København, og der er flest bestyrelsesmedlemmer i Københavnsområdet, men vi er opmærksomme på dette og er åbne for initiativer der kunne ændre dette billede. Vi er gået i gang med at systematisere vore kontakter i kultur- og uddannelsesinstitutioner, så vi i højere grad kan bevare kontakterne når bestyrelsesmedlemmer skiftes ud. Et af de områder der peger i landsdækkende retning er den netbaserede kommunikation. Foreningens ansigt på nettet er vi enige om trænger til en opdatering. Der er faktisk pæn aktivitet på hjemmesiden og mange der slår arrangementer op på opslagstavlen, -men både teknik og lay out trænger til modernisering. Malene og Jeanette vil i den nærmeste tid gøre noget ved dette og flytte hjemmesiden over i en mere tidssvarende community side. Desuden har vi oprettet en Facebookside, hvorfra vi reklamerer med vore arrangementer og hvor alle interesserede, uanset medlemsskab af foreningen kan deltage i debat og vidensdeling. Ved generalforsamlingen sidste år vedtog vi at indføre en billigere kontingent for studerende, og vi forsøger på denne måde at at opfordre studerende indenfor alle stemmerelaterede uddannelser til at blive medlemmer og aktive i foreningen. Vi har i denne forbindelse lavet en lille flyer, som vi sender med, når vi reklamerer for nye medlemsarrangementer. Medlemsarrangementer: Medlemsarrangementerne har vi i bestyrelsen set som en af vore primære aktiviteter, da det at mødes og udveksle viden, undren, tanker og praktiske arbejdsformer er et centralt element i at have en levende forening. Medlemsarrangementerne i dette foreningsår har været: 30.september på Verdenskulturcentret, København. Dorte Koch og Lene Klejnschmidt præsenterede deres nye bog. “Find din Stemme,” 10 deltagere 5. november, på Giersing Realskole i Odense. Maria Winberg fortalte om sit speciale som audiologopæd: Hydreringsgradens påvirkning af stemmen. Derefter gav koret Voices of witches en lille koncert. ca. 25 deltagere 2. marts på Verdenskulturcentret, Linda Vilhelmsen delte med workshoppen, “Når børn synger, hvad så?” ud af sin viden og sine arbejdsformer på. 32 deltagere. Disse 3 arrangementer har været åbne for alle, og med entre på 30 kr for ikke medlemmer. Desuden har vi et arrangement til gode, nemlig en vidensdelingsdag for foreningens medlemmer (altså ikke et åbent arrangement): 2.4 kl. 10.00-17.00 på Rytmisk Center, Vesterbro, København. Denne dag vil foreningen byde på en frokost, og vi vil se lidt nærmere på vor egen mere eller mindre indforståede terminologi indenfor stemmeteknik i en “begrebscafe”. Desuden vil Sanne Graulund præsentere sin brug af rolfing i stemmesarbejdet, Ulla Munck vil præsentere sit arbejde med sceneskræk og arbejdsmiljø blandt sangere og der vil være toning, improvisation og fælles sang. Vi oplever stigende interesse for vore medlemsarrangementer og har ofte medlemstilgang i forbindelse med disse .Vi har i årets løb forsøgt at få flere medlemmer til at melde sig som initiativtagere og oplægsholdere til medlemsaftner, men har ikke fået ret megen respons på dette. Til gengæld har vi faktisk fået ja, hvergang vi fra bestyrelsens side har bedt et konkret medlem om at bidrage. Og det får mig til at antage at interessen og villigheden er stor med at det er ren og skær beskedenhed der forhindrer folk i at melde sig selv. Og det giver jo mod på at involvere mange flere fremover. Medlemsaftner vil stadig være et højt prioriteret område i bestyrelsesarbejdet. For tiden er et af bestyrelsens indsatsområder at undersøge om vi kan lave medlemsarrangementer med lidt større budget og med udenlandske oplægsholdere, hvis vi prioriterer langtidsplanlægning, samarbejde med andre foreninger og fundraising lidt højere. Internationalt samarbejde: Sidste foreningsår var et år med omfattende internationale forpligtelser. Især Pia Trøjgård og Jeanette Højbye har gjort et stort arbejde som medarrangører af LEO1-projekt i EVTA. Det har været spændende at deltage i, og skønt at have mulighed for at støtte så mange studierejser, -men vi er også en lille forening med få egne midler. Derfor valgte vi i år ikke at indgå som arrangerende deltagere i LEO 2. Pia Trøjgård og Nana Fagerberg deltog i 24.-26. september i EVTA (Europaean Voice Teachers Association) council meeting, med valg til rådet. Nyvalgte i rådet blev repræsentanter fra Finland, Letland og Frankrig. Herudover deltog de i brainstorm på, hvad vi kan bruge EVTA til, og på fremtidige projekter indenfor det såkaldte LEO 2 - hvor vi ikke er aktivt med som arrangører. Vi kan fra DVF sende deltagere til: European Pedagogy Week som blev afholdt i feb 2011 i Slovenien, PEVOC aug. 2011og ICVT i Brisbane i 2013. Der var også brainstorm på, hvad der kan ske på Eurovox i Munchen 13.-15. april 2012. EVTA skal have ny præsident i 2013, og i 2012, starter de indledende runder til dette Kontakter i dk: I det forløbne år har vi fået et par nye officielle kontakter. Vi har fået en plads i Musikzonen, som Malene pt.udfylder. Næste netværksarrangement er den 29. april., hvor vi skal præsentere os selv for musikzonens øvrige deltagere. Vi er også blevet anmodet og har indvilliget i at være med i repræsentantskabet for Rytmisk Center. Pia Trøjgaard har varetaget denne post indtil nu. Modus, som er medlemsblad for Dmpf, har tilbudt at bringe et portræt af foreningen, som Malene vil skrive. Desuden har vi en plads i bestyrelsen for Stemmens dag, som Malene varetager. Der planlægges en Stemmens dag i foråret 2012, og første planlægningsmøde er allerede indkaldt i starten af april. Tak Alt i alt ser vi tilbage på et rart, sundt og frodigt arbejdsår for Dansk Vokal Forening. Vi har medlemsfremgang og vi har konkret og praktisk kontakt med flere og flere medlemmer og foreningen synes på den måde at trives. Dettte kommer ikke af den blå luft - og ingenting. Derfor er der en række mennesker der skal have en tak: Tak til oplægsholdere og deltagere på medlemsaftnerne Tak til brugere af hjemmesiden og til støtter på Facebook Tak til folk som har modtaget og videresendt pr for vore arrangementer tak til de steder vi har brugt lokaler Tak til samarbejdsparter i EVTA, Gong, Stemmens dag, Tak til Pia Trøjgård, som har gjort et stort arbejde som formand for foreningen, og i år som international koordinator, Super netværksmeneske, og meget iderig og handlekraftig. Tak til Ulla Munck, vores tidligere kasserer for at fortsætte på posten efter udtrædning af bestyrelsen og gøre regnskab for det store internationale projekt færdigt. Det var en stor hjælp. Tak til hele den siddende bestyrelse, incl. suppleant. Bestyrelsesarbejdet har været præget af jævnlige møder med stort fremmøde og en udpræget “løften i flok”. Det er blevet prioriteret af alle at komme til møderne, være nærværende, ærlige og konstruktive og vi har haft mange gode samtaler og er i gang med mange fremadrettede ideer. Desuden har det uddelegerede praktiske arbejde med medlemsarrangementer, internationalt rådsarbejde og regnskab båret præg af stor ansvarlighed fra de som stod med opgaverne og stor tillid fra resten. Tak til deltagerne på denne generalforsamling, for at deltage og for at lytte til dette indlæg. Malene Bichel, Formand Fremlæggelse af regnskab 2010 og foreløbigt budget 2011 v. Dorte Hyldstrup Der var nogle få rettelser til budgettet. Dorte reviderer budgettet med de ekstra poster der mangler i budgettet for 2011. Regnskabet blev godkendt. Valg til bestyrelsen Nana Fagerberg og Pia Trøjgaard er på valg i år. Nana Fagerberg ønsker genvalg. Pia Trøjgaard ønsker ikke genvalg. Nana Fagerberg og Lili Winkel blev valgt ind i bestyrelsen. Deres pladser Er 2 årige. Tine Simpria Olsen er valgt ind som suppleant for 1 år. Bestyrelsen 2011 er : Malene Bichel, Lili Winkel, Dorte Hyldstrup, Nana Fagerberg ,Jeanette Højby Suppleant er Tine Simpria Olsen. Valg af Kritisk revisor Vi kunne ikke finde nogen kritisk revisor og vi tager dette punkt op til næste generalforsamling. Eventuelt Hvordan ser tilmeldingerne ud til vores arrangement 2 April? Der er ikke så mange tilmeldinger som vi kunne ønske os. Vi følger alle op på dette. Hvis der ikke er mere end 15 tilmeldinger d. 26 Marts bliver arrangementet udsat. God økonomi i 2011 Vi fik vendt den gode økonomiske situation og bestyrelsen glæder sig til at kunne Lave nogle flere spændende medlemsaftener i løbet af næste år. Hacking af hjemmesiden Pga. at vi har haft besøg af en hacker på vores hjemmeside, er der nogle medlemmer som er forsvundet fra vores medlemsliste. Især æresmedlemmerne John Gutman og Franz Rømeling er forsvundet fra medlemslisten.