klokken

GENERALFORSAMLING 2018

Referat fra generalforsamlingen for

Dansk Vokalforening 16-04-2018, Metronomen, Frederiksberg

Tilstede: Malene Bichel, Anne-Marie Kozeluh, Lise Birgitte Mathiassen, Lone Degn

Mette Fog Pedersen og Mette Greiffenberg

Afbud: Katrine Faber og Sofie Kristiansen


________________________________________________________________________________

Formandsberetning ved Malene Bichel

Kære Medlemmer af Dansk Vokalforening

Foreningens formål siger: Foreningen er en ...”brancheforening for personer, der beskæftiger sig professionelt med den menneskelige stemme, at oplyse og indsamle information om forskning og udvikling indenfor branchens område, deltage i internationale samarbejder samt at stimulere dialogen og samarbejdet mellem branchens faggrupper. Dette sker gennem afholdelse af faglige møder, kurser, seminarer samt udveksling af erfaringer.” I forhold til dette formål har Dansk Vokalforening haft et udmærket foreningsår.

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig således: Malene Bichel, formand; Anne Marie Kozeluh og Lise, kasserer; Katrine Faber og Lone Degn menige bestyrelsesmedlemmer; Sofie Christiansen, suppleant. Desuden uddelegerede vi flg. ansvarsområder:

International kontakt, EVTA kontakt: Dynamisk

Stemmens Dag: Anne Marie Kozeluh

Hjemmeside: Malene Bichel

Århusfokus: Katrine Faber

Foreningen som netværk

Dansk Vokalforening er en landsdækkende forening, og vi bestræber os på at blive bedre og bedre til at leve op til denne rolle. Og vi har de sidste par år haft et af vore medlemsarrangementer i Århus.

Samarbejdet med Sangens hus er et af de tiltag, der gavner det landsdækkende netværk. Her har Malene plads i Advisory Boardet og i styregruppen og arbejdsgruppen omkring et landsdækkende videnscenter.

Både Anne Marie og Lise repræsenterede Vokalforeningen ved årets Sangens Hus konference på Fyn i januar 2017 (og Malene og Anne Marie igen i 2018).

Hjemmeside, Facebookside mm.

Et andet område, der peger i landsdækkende retning er den netbaserede kommunikation. Vi er pt. i gang med at flytte over på en simplere og mere hjemmelavet hjemmesideløsning, da mere og mere kommunikation foregår via mere dynamiske sociale netværk.

På Facebooksiden og i Facebookgruppen kan alle interesserede, uanset medlemskab af foreningen deltage i debat og vidensdeling. Hele bestyrelsen er administratorer på denne side og aktive medlemmer kan også blive administratorer, hvis de ønsker det.

Vi reklamerer også her med vore arrangementer.

Stemmens Dag

Foreningens engagement i Stemmens dag er et af de tiltag, hvor det lykkes at arbejde både landsdækkende i Danmark og samtidig at arbejde internationalt. Foreningen har pr. tradition været involveret i planlægning og afholdelse af fejringen af den internationale stemmedag ved ”Stemmens Dag i Rundetårn”.

Stemmens Dag har foregået hvert andet år siden 2006 og en gennemgående initiativgruppe med repræsentanter fra alle dele af stemmeverdenen arbejder frivilligt med fundraising, planlægning og afvikling. I 2017 har vi således været med i planlægningen af Stemmens Dag 2018.

Medlemsarrangementer

Medlemsarrangementerne ser vi i bestyrelsen som en af vore primære aktiviteter, da det at mødes og udveksle viden, undren, tanker og praktiske arbejdsformer er et centralt element i at have en levende forening. Medlemsarrangementerne i sidste foreningsår har været: 31/1 Overtonesang v. Skye Løfvander, Afuk; 9/4 Leg eletronisk med stemmen, Brobjergskolen i Århus; 16/4 Stemmens Dag, Rundetårn; 20/4 Inspirationsaften på Anne Rosing Instituttet; 4/5 Generalforsamling, Ryesgade, Kbh.; 3/9 Åben temadag om vejrtrækning, m Mette Fog Pedersen, Misha Sakharoff, musiker og Buteyko åndedtrætsterapeut og Kim Brüchmann, ManuVision behandler og psykoterapeut, læreruddannelsen, Metropol; 1/10 Lydhealing ved Birgitte Varberg i Pia Scharlings lokaler på Østerbro

I 2017 har arrangementerne været:

25/3: Stemmepædagogisk laboratorium, Metropol

16/4: Stemmens Dag: fællessange fra hele verden. Karen Jørgensen, Anne-Marie Kozeluh, Lene Ravn delte sange, Huset Inanna

28/5: At komponere for og med sin stemme m. Anne Kirstine Eisensee, Ryesgade Kbh.

8/6: Vokal improvisation med Anna Maria Bjørnsdottir og Klangsaft, Sions Kirke, Østerbro Kbh.

I sommeren 2017 forsøgte vi også at lancere et løsere fyraftensmøde-koncept, men fik ikke fundet en form som folk hoppede på.

30/9: Stemmepædagogisk Laboratorium på Københavns Musikskole

og efter nytår har vi holdt 15/1: Stemme og Identitet med Lise Birgitte Matthiassen

30/1, og 31/1 Stemmen på Rejse med Katrine Faber og Malene Bichel i henholdsvis Metronomen på Frederiksberg og i økokollektivet i Hjortshøj ved Århus.


De korte arrangementer har været åbne for alle og med entre på 50 kr. for ikke-medlemmer.

På tegnebrættet er

1. Fredagsbar/fyraftensmøde på cafe - fra juni

2. Samarbejde med Torkil Høgsbro og Skye Løfvander om Joikfestival i Århus og København

3. Samarbejde med Københavns Musiklærerforening om arrangement om børnestemmer

4. Dag om stemmearbejde i musikterapi.

Vi glæder os til at se både kendte og nye ansigter og høre kendte og nye stemmer i alle roller næste år, hvor medlemsarrangementer fortsat vil være et højt prioriteret område i bestyrelsesarbejdet. Vi er åbne for, hvis det viser sig oplagt, også at lave medlemsarrangementer med lidt større budget og også med udenlandske oplægsholdere, ved samarbejde med andre foreninger og fundraising.

Og hvis man som medlem selv får fundraiset til et arrangement, skal man naturligvis endelig bruge foreningen som kanal for promovering og synliggørelse. Et andet indsatsområde er at være klar til de mere spontane ideer der kan komme fra medlemmer rundt i landet.

Internationalt samarbejde

Som bekendt er Dansk Vokalforening medlem af den Europæiske paraplyorganisation, EVTA (European Voice Teachers Association), som igen er en del af den verdensomspændende forening ICVT. Lise Birgitte, Sofie og Malene deltog i Stockholm ved den ICTV, som afholdes hvert fjerde år, og Malene deltog ved samme lejlighed i EVTAs årlige generalforsamling.

Tak

Alt i alt ser vi tilbage på et rart og sundt arbejdsår for Dansk Vokal Forening. Vi har konkret og praktisk kontakt med flere og flere medlemmer og flere samarbejdsparter i ind- og udland og foreningen synes på den måde at trives.

Derfor er der en række mennesker der skal have en tak: Tak til medlemmer i hele landet, som gør fagområdet synligt med deres daglige virke og ekstraordinære initiativer. Tak til oplægsholdere og deltagere på medlemsaftnerne. Tak til støtter på Facebook, og til dem der opdager, det vi har overset. Tak til folk som har modtaget og videresendt pr for vore arrangementer. Tak til de steder vi har brugt lokaler. Tak til samarbejdsparter i EVTA, Stemmens dag,, Sangens Hus, Anne Rosing instituttet, Pia Scharling, Københavns Musikskole, Metropol. Tak til hele den siddende bestyrelse. Tak til deltagerne på denne generalforsamling, for at deltage og for at lytte til dette indlæg.


________________________________________________________________________________

Formandens beretningen blev godkendt.


Fremlæggelse af regnskab og budget

Fremlæggelse af regnskab ved Lise Birgitte Mathiassen. Regnskabet blev godkendt. Se regnskabet her: Indsæt link til regnskab

Fremlæggelse af Budget ved Lise Birgitte Mathiassen.


Valg til bestyrelse

På valg til bestyrelsen var Kathrine Faber, Malene Bichel og Lise Birgitte Mathiassen; og som suppleant Sofie Christiansen. Kathrine Faber har ikke ønsket genvalg. Det samme gælder for suppleant Sofie Christiansen. Malene Bichel og Lise Birgitte Mathiassen modtog genvalg, og som nyt bestyrelsesmedlem blev Christine Schøtt valgt ind og Liva Andersson blev valgt som suppleant.

Bestyrelsen sender en varm tak til Kathrine og Sofie for deres arbejde i Dansk Vokalforenings Bestyrelse. Samtidigt skal der lyde et hjerteligt velkommen til Christine og Liva.


Vi glæder os til et nyt år i Dansk Vokalforening!

Referent Lone Degn