20 april 2015 klokken 19:30

GENERALFORSAMLING

Dagsorden

sted: Ryesgade 119 b 1.

Dagsorden: Velkomst Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab fo 2014 og budget for 2015 Valg til bestyrelsen. Evt.

Referat

Referat Generalforsamling Dansk Vokalforening 20 april 2015

Velkomst: Formand Malene Bichel

Tilstede: Sara Boesen, Lilly Winkel, Ulla Munch, Malene Bichel

Valg af ordstyrer og referent: Ordstyrer: Malene Bichel Referent: Sara Boesen

Bestyrelsens beretning ved formand Malene Bichel:

Kære Medlemmer af Dansk Vokalforening Foreningens formål siger: Foreningen er en ...”brancheforening for personer, der beskæftiger sig professionelt med den menneskelige stemme, at oplyse og indsamle information om forskning og udvikling indenfor branchens område, deltage i internationale samarbejder samt at stimulere dialogen og samarbejdet mellem branchens faggrupper. Dette sker gennem afholdelse af faglige møder, kurser, seminarer samt udveksling af erfaringer.” I forhold til dette formål har Dansk Vokalforening haft et udmærket foreningsår. Konstituering: Bestyrelsen startede på sit første møde med en runde omkring forventninger til bestyrelsesarbejdet og til vore egne roller i bestyrelsen og konstituerede os på baggrund heraf således: Malene Bichel, formand Anne Marie Kozeluh, kasserer Sara Boesen, Katrine Faber og Mette Kaasgaard menige bestyrelsesmedlemmer Nana Fagerberg, og Anna Kruse, suppleanter Desuden uddelegerede vi flg ansvarsområder: International kontakt, EVTA kontakt: Katrine Faber Stemmens Dag: Malene Bichel. Repræsentantskab for Rytmisk Center: Mette Kaasgaard, Hjemmeside: Malene Bichel Foreningen som netværk: Dansk Vokalforening er en landsdækkende forening og vi bestræber os på at blive bedre og bedre til at leve op til denne rolle. Der er stadig overvægt af arrangementer i København, og der er flest bestyrelsesmedlemmer i Københavnsområdet, men vi er opmærksomme på dette og er åbne for initiativer der kunne ændre dette billede. Samarbejdet med Sangens er et af de tiltag, der gavner det landsdækkende. Her har Malene plads i Advisory Boardet og i styregruppen og arbejdsgruppen omkring et landsdækkende videnscenter og vil også blive involveret i tiltag der vedrører sang i læreruddannelsen. Ulla Munch deltager på foreningens vegne i arbejdet for et landsdækkende elitekor og både Sara, Anne Marie og Malene repræsenterede vokalforeningen ved årets Sangens Hus konference på Fyn i Januar 2015. Et indsatsområde som vi i flere år ikke har haft overskud til og som derfor overføres til kommende år er kontakten til uddannelsesinstitutionerne. Vi vil gerne opprioritere offensive tiltag mod studerende og undervisere på disse institutioner. Hjemmeside, Facebookside mm Et andet område, der peger i landsdækkende retning er den netbaserede kommunikation. På foreningens hjemmeside kan medlemmer oprette events og andre opslag og man kan lave n profil med foto og linke sine events til Facebook events. På Facebooksiden og i Facebookgruppen kan alle interesserede, uanset medlemsskab af foreningen deltage i debat og vidensdeling. Hele bestyrelsen er administratorer på denne side. Vi reklamerer også her med vore arrangementer. Stemmens Dag Foreningens engagement i Stemmens dag er et af de tiltag, hvor det lykkes at arbejde både landsdækkende i Danmark og samtidig at arbejde internationalt. Foreningen har pr. tradition været involveret i planlægning og afholdelse af fejringen af den internationale stemmedag ved ”Stemmens Dag i Rundetårn”. Stemmens Dag har foregået hvert andet år siden 2006 og en gennemgående initiativgruppe med repræsentanter fra alle dele af stemmeverdenen arbejder frivilligt med fundraising, planlægning og afvikling. Stemmens Dag i Rundetårn 2014 havde således også stor deltagelse fra Vokalforeningen og var en god netværksdag på mange måder Medlemsarrangementer Medlemsarrangementerne har vi i bestyrelsen set som en af vore primære aktiviteter, da det at mødes og udveksle viden, undren, tanker og praktiske arbejdsformer er et centralt element i at have en levende forening. Medlemsarrangementerne i dette foreningsår har været:

Efter generalforsamlingen 2014: Ulla Munch, stemme og præstation. Kulturhuset på Halmtorvet 13/9 Medlemsdag: Susanna Eken ”Relationens betydning i stemmeundervisning og behandling” Rytmisk Center 6/10 Halslæge Bo Huniche, Anne Rosing Instituttet 13/11 Stemmepædagogisk Laboratorium, Rytmisk Center. 20/11 Stammeaften med Inge Brink Hansen og Lise Reitzpå AFUK

De korte arrangementer har været åbne for alle, og med entre på 30 kr for ikke medlemmer, mens vidensdelingsdagen var udelukkende for medlemmer I støbeskeen har vi et arrangement hvor vi orienteres om tiltagene i Sangens Hus projektet og et arrangement med vidensdeling om det at synge med Loopstation. Dette arrangement bliver nok i Århus evt. i samarbejde med DIEM. Vi oplever stigende interesse for vidensdeling og stor villighed fra medlemmer til at bidrage med oplæg, aktiviteter og en hjælpende hånd, så vi glæder os til at se både kendte og nye ansigter og høre kendte og nye stemmer i alle roller næste år, hvor medlemsarrangementer fortsat vil være et højt prioriteret område i bestyrelsesarbejdet. Et af bestyrelsens indsatsområder er stadig at forsøge at lave medlemsarrangementer med lidt større budget og også med udenlandske oplægsholdere, ved at opprioritere langtidsplanlægning, samarbejde med andre foreninger og fundraising. Og hvis man som medlem selv får fundraiset til et arrangement, skal man naturligvis endelig bruge foreningen som kanal for promovering og synliggørelse. Et andet indsatsområde er at være klar til de mere spontane ideer der kan komme fra medlemmer rundt i landet. Internationalt samarbejde: Som bekendt er Dansk Vokalforening medlem af den Europæiske paraplyorganisation, EVTA (European Voice Teachers Association), som igen er en del af den verdensompændende forening ICVT EVTA har holdt generalforsamling i september, hvor Anne Marie Kozeluh deltog for foreningen, og til juni er der konference og generalforsamling i Riga, hvor Anne Marie og Malene vil repræsentere bestyrelsen. På konferencen skal både Malene, Nana Fagerberg og Sophie Ziedoy holde oplæg. Foreningen vil gerne støtte medlemmer i deltagelse i de internationale kurser og konferencer. Det vil vi gøre dels ved økonomiske tilskud i det omfang det er muligt (vi giver tilskud til deltagelsesgebyr) samt ved at hjælpe deltagere til at finde rejsefæller, overnatningsmuligheder i netværket mv. Desuden støtter vi naturligvis at man ved hjemkomsten får lejlighed til at dele sine erfaringer i og igennem foreningen.

Tak Alt i alt ser vi tilbage på et rart og sundt arbejdsår for Dansk Vokal Forening. Vi har konkret og praktisk kontakt med flere og flere medlemmer og flere samarbejdsparter i ind- og udland og foreningen synes på den måde at trives. Dette kommer ikke af den blå luft - og ingenting. Derfor er der en række mennesker der skal have en tak: Tak til medlemmer i hele landet, som gør fagområdet synligt med deres daglige virke og ekstraordinære initiativer. Tak til oplægsholdere og deltagere på medlemsaftnerne Tak til brugere af hjemmesiden og til støtter på Facebook, og til dem der opdager det vi har overset. Tak til folk som har modtaget og videresendt pr for vore arrangementer tak til de steder vi har brugt lokaler Tak til samarbejdsparter i EVTA, Gong, Stemmens dag, Rytmisk Center, Sangens Hus, Anne Rosing instituttet, AFUK Vi har skiftet bank. Anne Marie har haft en del arbejde med dette. Nu har vi konto i Merkur. Tak til hele den siddende bestyrelse. Bestyrelsesarbejdet har som sagt været præget af frafald, men også af at vi har prioriteret at være nærværende, ærlige og konstruktive over for hinandens måde at gribe opgaven og kommunikationen an på. Desuden har det uddelegerede praktiske arbejde med medlemsarrangementer, internationalt rådsarbejde og regnskab båret præg af stor ansvarlighed fra de som stod med opgaverne og stor tillid fra resten. Tak til deltagerne på denne generalforsamling, for at deltage og for at lytte til dette indlæg. Malene Bichel, Formand

Valg af ny bestyrelse

Nanna Fagerberg har valgt at trække sig som suppleant. Tak for indsatsen. Den øvrige bestyrelse ønsker at fortsætte og blev genvalgt:

Malene Bichel, formand Anne Marie Kozeluh, kasserer Sara Boesen, Katrine Faber og Mette Kaasgaard menige bestyrelsesmedlemmer Anna Kruse, suppleant

Fremlæggelse af regnskab

-Regnskab godkendt

Note: Generalforsamlingen henstiller til at man fordobler posten til transport og medlemsarrangementer om nødvendigt, Dvs. egenkapitalen kan skrues lidt ned. Det blev besluttet at egenkapitalen fremover skal være på min: 6.000 kr.

Eventuelt:

EVTA Hvad kan medlemmerne bruge EVTA til? Medlemsaften kommer i 2015: EVTA - hvilke muligheder giver det for medlemmerne, hvordan kan vi bruge det konkret i Danmark og internationalt.

Nyhedsbrev Forslag om at sende nyhedsbrev ud med vores nye kontonr og bred info om hvad du får for dit kontingent. Vi er en del af EVTA, Sangens Hus etc. Værdien af at være med og at der sker noget. Incl. invitation til et medlemsarrangement.

Nye medlemmer Ønske om at udbrede foreningen og nye medlemmer kunne fx være: musikterapeuter, klassiske sangere

sangens hus Kort snak om strukturen i sangens hus de 10 sangkraftcentre og hvordan de er udvalgt. Læs evt. mere på www.sangenshus.dk