25 marts 2017 klokken 17:00

GENERALFORSAMLING 2017

Dagsorden

Dansk Vokalforening afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 25/3 kl. 17.00-18.00 i musiklokalet B 111 Metropol, Nyelandsvej 27.

Dagsorden:

  1. Velkomst.

  2. Valg af referent og ordstyrer

  3. Bestyrelsens beretning v. Malene Bichel, formand

  4. Fremlæggelse af regnskab 2016 og budget 2017, v. Lise Birgitte Matthiassen og Anne-Marie Kozeluh kasserere

  5. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for to årige perioder, samt evt. en eller to suppleanter, som vælges for et år af gangen.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for to årige perioder, samt evt. en eller to suppleanter, som vælges for et år af gangen. På valg er i år Anne Marie Kozeluh og Lone Degn. Øvrigt siddende medlemmer er Lise-Birgitte Matthiassen, Katrine Faber og Malene Bichel.

Både Anne Marie og Lone er villige til genvalg.

Andre kandidatforslag er naturligvis velkomne og hvis flere har lyst til at være suppleanter er der altid brug for det, -og vi inddrager alle der gerne vil inddrages i både arbejde og indflydelse.

Nuværende suppleant er Anna Kruse

Referat

Referat fra generalforsamlingen for Dansk Vokalforening 25-03-2017

Tilstede: Malene Bichel, Anne-Marie Kozeluh, Lise Birgitte Mathiassen, Sofie Kristiansen og Lone Degn. Afbud: Katrine Faber Formandsberetning ved Malene Bichel: Kære Medlemmer af Dansk Vokalforening. Foreningens formål siger: Foreningen er en ...”brancheforening for personer, der beskæftiger sig professionelt med den menneskelige stemme, at oplyse og indsamle information om forskning og udvikling indenfor branchens område, deltage i internationale samarbejder samt at stimulere dialogen og samarbejdet mellem branchens faggrupper. Dette sker gennem afholdelse af faglige møder, kurser, seminarer samt udveksling af erfaringer.” I forhold til dette formål har Dansk Vokalforening haft et udmærket foreningsår. Konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig således: Malene Bichel, formand; Anne Marie Kozeluh og Lise, kasserer; Katrine Faber og Lone Degn menige bestyrelsesmedlemmer; Anna Kruse, suppleant. Desuden uddelegerede vi flg. ansvarsområder: International kontakt, EVTA kontakt: Dynamisk Stemmens Dag: Anne Marie Kozeluh, Malene Bichel Hjemmeside: Malene Bichel Århusfokus: Katrine Faber Dejligt at Lise er kommet med på kassererposten: nu har vi MobilePay, så det er nemmere for folk at betale. Foreningen som netværk: Dansk Vokalforening er en landsdækkende forening, og vi bestræber os på at blive bedre og bedre til at leve op til denne rolle. Vi er rigtig godt i gang med at åbne op, og Katrine Faber har stået for en spændende medlemsdag om elektronisk leg med stemmen i Århus, som forhåbentligt bliver starten på en ny tradition der. Samarbejdet med Sangens hus er et af de tiltag, der gavner det landsdækkende netværk. Her har Malene plads i Advisory Boardet og i styregruppen og arbejdsgruppen omkring et landsdækkende videnscenter og vil også blive involveret i tiltag der vedrører sang i læreruddannelsen. Både Anne Marie, Lise Birgitte og Malene repræsenterede Vokalforeningen ved årets Sangens Hus konference på Fyn i januar 2016 (og Lise og Anne Marie igen i 2017). Hjemmeside, Facebookside mm.: Et andet område, der peger i landsdækkende retning er den netbaserede kommunikation. På foreningens hjemmeside kan medlemmer oprette events og andre opslag og man kan lave en profil med foto og linke sine events til Facebook events. På Facebooksiden og i Facebookgruppen kan alle interesserede, uanset medlemskab af foreningen deltage i debat og vidensdeling. Hele bestyrelsen er administratorer på denne side. Vi reklamerer også her med vore arrangementer. Vi har planer om at omstrukturere hjemmesidefunktionen til en simplere form, da mere og mere kommunikation foregår på sociale medier eller på mail. Stemmens Dag: Foreningens engagement i Stemmens dag er et af de tiltag, hvor det lykkes at arbejde både landsdækkende i Danmark og samtidig at arbejde internationalt. Foreningen har pr. tradition været involveret i planlægning og afholdelse af fejringen af den internationale stemmedag ved ”Stemmens Dag i Rundetårn”. Stemmens Dag har foregået hvert andet år siden 2006 og en gennemgående initiativgruppe med repræsentanter fra alle dele af stemmeverdenen arbejder frivilligt med fundraising, planlægning og afvikling. I 2016 har vi således været med i planlægningen af Stemmens Dag 2016. Medlemsarrangementer: Medlemsarrangementerne ser vi i bestyrelsen som en af vore primære aktiviteter, da det at mødes og udveksle viden, undren, tanker og praktiske arbejdsformer er et centralt element i at have en levende forening. Medlemsarrangementerne i dette foreningsår har været: 31/1 Overtonesang v. Skye Løfvander, Afuk 9/4: Leg eletronisk med stemmen, Brobjergskolen i Århus 16/4: Stemmens Dag, Rundetårn 20/4: Inspirationsaften på Anne Rosing Instituttet 4/5: Generalforsamling, Ryesgade, Kbh. 3/9 : Åben temadag om vejrtrækning, m Mette Fog Pedersen, Misha Sakharoff, musiker og Buteyko åndedtrætsterapeut og Kim Brüchmann, ManuVision behandler og psykoterapeut; læreruddannelsen, Metropol 1/10: Lydhealing ved Birgitte Varberg i Pia Scharlings lokaler på Østerbro November var planlagt to dage med Katrine Faber og Malene Bichel om internationale samarbejder, som måtte aflyses på grund af nye udlandsrejser. Planlagte arrangementer: 25/3: Stemmepædagogisk laboratorium, Metropol 16/4: Stemmens Dag: Huset Inanna: fællessange fra hele verden. Nini Julia Bang, Anne- Marie Kozeluh, evt. flere vil dele sange Maj: Sangskrivning med Anna Kruse og Anne Kirstine Eisensee, Ryesgade Kbh. Mandag formiddag eller lørdag formiddag (20) i maj På tegnebrættet er desuden: Flere stemmepædagogiske eksperimentarier, - også i Århus Fredagsbar/fyraftensmøde på cafe - fra juni Samarbejde med Torkil Høgsbro og Skye Løfvander om Joikfestival i Århus og København i september Samarbejde med Københavns Musiklærerforening om arrangement om børnestemmer Ulla Munch: medlemsdag om drengestemmer i overgang Dag om stemmeimprovisation Medlemsdag om Stemme og identitet, v. blandt andre Lise Birgitte Matthiessen De korte arrangementer har været åbne for alle, og med entre på 30 kr. for ikke-medlemmer, mens medlemsaftenen hos Anne Rosing var udelukkende for medlemmer. Vi oplever stigende interesse for vidensdeling og stor villighed fra medlemmer til at bidrage med oplæg, aktiviteter og en hjælpende hånd, så vi glæder os til at se både kendte og nye ansigter og høre kendte og nye stemmer i alle roller næste år, hvor medlemsarrangementer fortsat vil være et højt prioriteret område i bestyrelsesarbejdet. Vi er åbne for, når det viser sig oplagt, også at lave medlemsarrangementer med lidt større budget og også med udenlandske oplægsholdere, ved samarbejde med andre foreninger og fundraising. Og hvis man som medlem selv får fundraiset til et arrangement, skal man naturligvis endelig bruge foreningen som kanal for promovering og synliggørelse. Et andet indsatsområde er at være klar til de mere spontane ideer der kan komme fra medlemmer rundt i landet. Internationalt samarbejde: Som bekendt er Dansk Vokalforening medlem af den Europæiske paraplyorganisation, EVTA (European Voice Teachers Association), som igen er en del af den verdensomspændende forening ICVT. EVTA har holdt generalforsamling Slovenien, hvor Lise Birgitte og Anne-Marie deltog. Foreningen vil gerne støtte medlemmer i deltagelse i de internationale kurser og konferencer. Det vil vi gøre ved at hjælpe deltagere til at finde rejsefæller, overnatningsmuligheder i netværket mv. Desuden støtter vi naturligvis at man ved hjemkomsten får lejlighed til at dele sine erfaringer i og igennem foreningen. I år er der ICVT i Stockholm 2.-6/8, hvor vi regner med at være repræsenteret. Malene holder workshop om stemmearbejdets rolle og mening i grundskolen. Tak Alt i alt ser vi tilbage på et rart og sundt arbejdsår for Dansk Vokal Forening. Vi har konkret og praktisk kontakt med flere og flere medlemmer og flere samarbejdsparter i ind- og udland og foreningen synes på den måde at trives. Dette kommer ikke af den blå luft - og ingenting. Derfor er der en række mennesker der skal have en tak: Tak til medlemmer i hele landet, som gør fagområdet synligt med deres daglige virke og ekstraordinære initiativer. Tak til oplægsholdere og deltagere på medlemsaftnerne. Tak til brugere af hjemmesiden og til støtter på Facebook, og til dem der opdager, det vi har overset. Tak til folk som har modtaget og videresendt pr for vore arrangementer. Tak til de steder vi har brugt lokaler. Tak til samarbejdsparter i EVTA, Gong, Stemmens dag, Rytmisk Center, Sangens Hus, Anne Rosing instituttet, Pia Scharling, AFUK, Metropol. Tak til hele den siddende bestyrelse, som lige nu er så stabil at alle kan acceptere genvalg. Tak til deltagerne på denne generalforsamling, for at deltage og for at lytte til dette indlæg.

Beretningen blev godkendt. Fremlæggelse af regnskab ved Anne-Marie Kozeluh og Lise Birgitte Mathiassen. Regnskabet blev godkendt. Se regnskabet her: https://www.dropbox.com/s/p0ljp3uioto4rbn/%C3%85rsregnskab%202016%20.docx?dl=0

Valg til bestyrelse: På valg var Anne-Marie Kozeluh og Lone Degn. Begge accepterede valg for 2 år. Sofie Kristiansen blev valgt som 2. suppleant.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følger: Malene Bichel, formand; Anne-Marie Kozeluh og Lise Birgitte Mathiassen, kasserer; Katrine Faber, menigt medlem; Lone Degn, menigt medlem; Anna Kruse, 1. suppleant; Sofie Kristiansen, 2. suppleant. Velkommen til Sofie!

Vi glæder os til et nyt år i Dansk Vokalforening.

Referent: Lone Degn